Status for skolebygningen Ruseløkka skole pr. 21.8.17

Illustrasjon av nye Ruseløkka skole

Ruseløkka skole er nå helt tømt og klargjort for riving. I utgangspunktet skulle rivingen starte rundt skolestart, men Plan- og bygningsetaten har utsatt sin behandling for å innvilge rivingen til månedsskiftet september / oktober. Bakgrunnen for dette er at en aksjonsgruppe har samlet inn underskrifter og krevd at skolen ikke skal rives uten en offentlig høring. Gruppen sendte 6.7.2017 i tillegg inn et forslag om at bygget skal fredes.

Videre saksgang nå er at rivingstillatelsen vil bli vurdert av Bydelsutvalget i møte 12. september. Byantikvaren ventes å ta stilling til innkommet fredningsforslag 15. september. Deretter vil Plan- og bygningsetaten ta endelig stilling i rivesaken, ventelig i løpet av september. Når saken er ferdig behandlet i Oslo kommune uavhengig av utfall, vil det være mulighet for å klage avgjørelsen inn for Fylkesmannen. De har en relativt lang behandlingstid, det vil i verste fall bety inntil 16 uker. Dersom dette skjer vil prosjektet forsinkes noe.

Ruseløkka skoles ansatte, driftsstyre og foreldre har i en årrekke kjempet for å få vedtak og penger som sikrer rehabilitering av skolen, og vi ble svært glade for at politikerne kom med nyheten om nettopp dette i september 2015. I etterkant av det politiske vedtaket ba Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning 8.12.15. om en utredning av rehabiliteringen. Utredningen avdekket at bygningsmassen ikke dekker de behovene som en moderne skole har i dag, og at en rehabilitering ville føre til en reduksjon av elever og klassetrinn. Det ble videre undersøkt om muligheten for delvis rehabilitering og delvis nybygg, men heller ikke disse planene ville opprettholdt dagens modell med plass til 23 klasser. Kun nybygg kan realisere videre skoledrift for en 1.-10.skole i Vika. Utredningen ble gjort i sin helhet av Utdanningsetaten i samarbeid med Undervisningsbygg. Konseptvalgutredningen (KVU) ligger i en forenklet utgave på skolens hjemmeside;

https://ruselokka.osloskolen.no/contentassets/ef6b472a3eaa4ae09671a0cc1b90e61a/kvu-ruselokka-april2016_offentlig.pdf

Mvh

Merete Hansen