Hovedseksjon

Trygt og godt læringsmiljø

elever på åpning av skolen

Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den enkelte elev og skal samtidig sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og trivsel.

Ruseløkka skole skal være med på å gi våre elever de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på skolen. For å sikre et godt læringsmiljø har Ruseløkka skole satt i gang en rekke trivselsfremmende tiltak. 1. - 3. trinn på Ruseløkka har tatt i bruk Zippys venner fra høsten 2017. Zippys venner er et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell kompetanse. Målsettingen med Zippys venner er at barn skal lære seg å mestre dagliglivets utfordringer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre.

5. - 7. trinn jobber med Passport, som er en videreføring av Zippys venner.

På barnetrinnet er det er innført Trivselsledere i storefri , der de eldste elevene fra 4. - 6. trinn arrangerer aktivitetstiltak i friminuttene for alle elever. 

På ungdomstrinnet brukes opplegget "MOT" systematisk, der elevmentorer fra 9. og 10. trinn tar i mot nye elever ved skolestart og følge opp "sin" klasse over tid. Dessuten jobber de for å skape møteplasser for alle elevene ved skolen for å fremme tilhørighet og fellesskap.

Ruseløkka skole har nulltoleranse mot mobbing. Skolens nulltoleranse og aktive arbeid for et mobbefritt miljø vil være avgjørende for å redusere mobbing. Både elever, foresatte og ansatte ved skolen skal kjenne seg trygge på at mobbing ikke tolereres. Ruseløkka skole skal kjennetegnes som et trygt og godt sted å være, samt fritt for krenkende ord eller handlinger.