Slik blir nye Ruseløkka skole

Illustrasjon av nye Ruseløkka skole

Nye Ruseløkka skole plasseres mot Løkkeveien og får ny adkomst til øvre skolegård, slik den var da skolen var ny. Skolens plassering skjermer utearealene mot trafikk fra Løkkeveien. Utearealene blir en grønn lunge midt i byen for skolens elever og byens beboere og skolen får et grønt tak.

Kultursatsning

I det nye skoleanlegget blir kultursatsning et stort fokus. Skolen får eget allrom spesialtilpasset for musikk, og en stor dansesal ettersom skolen har et landsomfattende dansetilbud i samarbeid med Operaen.

Planløsning og logistikk

Planløsningen er utarbeidet i samarbeid med brukere på skolen, både med lærere, elever, foreldrerepresentanter og verneombud. I brukermedvirkningen har det blant annet vært fokus på funksjonenes plassering og de ulike trinnenes plassering i forhold til hverandre.

Skolen ønsket småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet fordelt på hver sin etasje, da dette er hensiktsmessig for godt læringsmiljø og godt utviklende lærersamarbeid.

Bystyret har vedtatt at nye skoler skal være tilgjengelige for nærmiljøet og frivillig virksomhet. Allrom og spesialutstyrte arealer er derfor lagt i 1. og 2. etg hvor de er lett tilgjengelig for utleie. Arealutnyttelse i plan 1 og 2 er løst med et grep som er meget arealeffektivt. Et stort amfi er lagt i bibliotekets arealer, og gir ekstra romfølelse og knytter 1. og 2. etasje sammen i et stort åpent areal, hvor mange kan samles til forskjellige aktiviteter. Allrommet har dermed blitt et stort rom som tilfredsstiller Oslo Musikkskoles lydkrav, og skolens behov for kantine og samlingssal. I underetasjen er det planlagt to gymsaler, i tillegg til ballettsalen.

Utdanningsetaten ønsker oversiktlighet og åpenhet i skolebyggene. Det er derfor lagt opp til åpne torg midt i alle etasjer, og grupperom i tilknytning til klasserommene. Åpne torg og møteplasser med alternative læringsarenaer gir mulighet for variert og tilpasset opplæring. Åpenhet er viktig for å få til læringsdeling, men vil også være med på å hindre mobbing. I samarbeid med skolen tilrettelegger vi for skjerming for å skape lune arbeidssoner for elever og lærere.

Se tenkt planløsning for 1. etasje
Se tenkt planløsning for 2. etasje

En grønn lunge midt i byen

Skolen får et helt nytt, grønt uteområde både på bakkeplan og tak. Taket får også pedagogisk fokus med skolehage, og rom for naturfag, teknologi og design. Den nye plasseringen av bygget skjermer utearealene mot trafikk fra Løkkeveien og gir et mer solfylt og åpent uteoppholdsareal. Etter at skolen står ferdig vil uteområdene danne en sammenhengende og åpen samlingsplass tilrettelagt for mange nye og spennene aktiviteter, både for skolens elever, nærmiljøet og for byens beboere for øvrig.

Tegningen under er en foreløpig skisse som viser bygget. Vi er tidlig i prosjekteringen, og bygget vil kunne få en litt annen utforming.