Slik blir nye Ruseløkka skole

Illustrasjon av nybygget (Ill. Gasa)

Planleggingen av den nye skolen er i sluttfasen. Det ble før jul sendt ut nabovarsel i forbindelse med søknad om rammetillatelse for nybygget, og i slutten av januar ble det sendt inn rammetillatelse for nybygget.

Du finner flere dokumenter i saken om Nabovarsel for nye Ruseløkka skole. 

Plassering

Nytt skolebygg er plassert mot Løkkeveien. I det nye prosjektet reetableres muren mot Løkkeveien som en
base/sokkel for det nye skolebygget. Den reetablerte muren blir dermed en tydelig og viktig del av det nye
skoleanleggets arkitektoniske uttrykk og bidrar til at de vernede, historiske elementene forsterkes og videreføres.

Mot krysset Løkkeveien-Ruseløkkveien opprettes det en ny forbindelse i form av et trappeamfi mellom øvre og nedre skolegård. Historisk var dette den opprinnelige adkomsten til skolen, med en rampe opp til det opphevede uterommet. Ved å reetablere denne adkomsten blir noe av historien om skolen tilbakeført. Det nye trappeamfiet vil kunne fungere som et offentlig torg og en møteplass i nærmiljøet.

Byggets plassering medfører at det etableres et solrikt og støyskjermet uteareal på øvre skolegårdsnivå mellom nybygget og Cort Adelers gate 30. Skolegården vil framstå som et attraktivt og tilgjengelig areal for bydelen.

Kultursatsning

I det nye skoleanlegget blir kultursatsning et stort fokus. Skolen får eget allrom spesialtilpasset for musikk, og en stor dansesal ettersom skolen har et landsomfattende dansetilbud i samarbeid med Operaen.

Utforming

Skolens hovedvolum utføres i tegl, med referanse til det fredede bygget i Cort Adelers gate 30. Skoleanlegget gis på denne måten en arkitektonisk identitet som skiller det fra omkringliggende bebyggelse. Teglvolumet er tydelig og presist utformet og hviler på reetablerte murer som i materialitet og farge vil få et uttrykk som harmonerer med de opprinnelige murene fra 1880-tallet. Dette er i tråd med Byantikvarens anbefalinger.

Skolens funksjoner er fordelt på 7 etasjer, hvorav 6 etasjer ligger over terreng. Første og andre etasje er trukket fram mot Løkkeveien. Andre etasje har en større grad av åpenhet enn øvrige etasjer, og annonserer deler av skolens fellesarealer mot byen. Toppetasjen er trukket tilbake fra gaten og gitt et transparent uttrykk. Denne etasjen inneholder felles skolefunksjoner og en felles takterrasse med uteoppholdsareal som skal være tilgjengelig for nærmiljøet utenom skoletiden. 

Planløsning og logistikk

Planløsningen er utarbeidet i samarbeid med brukere på skolen, både med lærere, elever, foreldrerepresentanter og verneombud. I brukermedvirkningen har det blant annet vært fokus på funksjonenes plassering og de ulike trinnenes plassering i forhold til hverandre.

Skolen ønsket småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet fordelt på hver sin etasje, da dette er hensiktsmessig for godt læringsmiljø og godt utviklende lærersamarbeid.

Bystyret har vedtatt at nye skoler skal være tilgjengelige for nærmiljøet og frivillig virksomhet. Allrom og spesialutstyrte arealer er derfor lagt i 1. og 2. etg hvor de er lett tilgjengelig for utleie. Arealutnyttelse i plan 1 og 2 er løst med et grep som er meget arealeffektivt. Et stort amfi er lagt i bibliotekets arealer, og gir ekstra romfølelse og knytter 1. og 2. etasje sammen i et stort åpent areal, hvor mange kan samles til forskjellige aktiviteter. Allrommet har dermed blitt et stort rom som tilfredsstiller Oslo Musikkskoles lydkrav, og skolens behov for kantine og samlingssal. I underetasjen er det planlagt to gymsaler, i tillegg til ballettsalen.

Utdanningsetaten ønsker oversiktlighet og åpenhet i skolebyggene. Det er derfor lagt opp til åpne torg midt i alle etasjer, og grupperom i tilknytning til klasserommene. Åpne torg og møteplasser med alternative læringsarenaer gir mulighet for variert og tilpasset opplæring. Åpenhet er viktig for å få til læringsdeling, men vil også være med på å hindre mobbing. I samarbeid med skolen tilrettelegger vi for skjerming for å skape lune arbeidssoner for elever og lærere.

Se tenkt planløsning for 1. etasje
Se tenkt planløsning for 2. etasje