Strategisk plan 2020

Ruseløkka skole - Eleven i sentrum- raus-modig-medskapende

Alle skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

  • Skolen styrker begynneropplæringen ved tolærersystem i bokstavinnlæringen, den første skrive- og regneopplæringen, i tillegg tilintensivkurs for elever som ikke følger ønsket progresjon. For å overvåke faglig progresjon er det utarbeidet et kartleggingshjul.• Ordinær undervisning har høy kvalitet, med systemrettede tiltak som lesesatsinger, lesekurs og gode strukturer i skrive- og regneopplæringen m.m.
  • Læringsteknologi med iPad 1:1 er tilgjengelig allerede fra 1. klasse som et av mange verktøy for å gi økt og mer tilpasset læring og mer motivasjon. På ungdomsskolen har alle eleven pc.
  • Innføring i fagfornyelsen der tilrettelegging for dybdelæring står sentralt Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
  • Medskapende-Vi gir rom for medvirkning i egen hverdag. Vi gir rom for kreativitet og nye ideer – faglig, sosialt og kulturelt. Vi lærer gjennom å prøve/ erfare og har rom for å feile.
  • Øke elevenes motivasjon gjennom mer kreative og elevaktiv arbeidsformer, relevant undervisning, underveisvurdering som gir mestringsfølelse og lærelyst ,og utvikle bruken av læringspartnere og basisgruppene
  • Redusere stress og press gjennom elevmedvirkning i opplæringen; tilpasset leksemengde,  vurderingssituasjoner uten en opphoping av store "prøver" m.m.
  • Prøve ut metoder for stressmestring; meditasjon, yoga eller lignende
  • Ekskursjonsplan med fokus på faglig og sosialt utbytte- eleven i sentrum
  • Videreføre et godt skole- hjemsamarbeid