Søknad om permisjon

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Permisjonsreglementet for Oslo finner du under nyttige dokumenter under.  Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær.

Slik søker du:

1) Send epost eller søknad til skolen pr. post eller epost:

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ruseløkka skole, Postboks 6127 Etterstad,  0602 Oslo

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn

Bruk Oslo kommunes søknadsskjema.

2) Skolen går gjennom søknaden

Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, skal du få et foreløpig svar med et estimat for hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden. 

Søknadsfrist:

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Klage:

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen.

Skolen minner om at ureglementert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden og oppførsel, jfr. Oslsoskolen ordensreglement.