Hovedseksjon

Resultater Elevundersøkelsen

elever i skolegården

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig på 5.-10. trinn og er en av måtene elevene våre kan komme med tilbakemelding på hvordan de trives og hvordan de opplever undervisningen og miljøet på skolen. Elevundersøkelsen er derfor et viktig verktøy for å utvikle praksisen vår videre og for å ivareta plikten til å undersøke den enkeltes trivsel.

Årets elevundersøkelse bekrefter resultatene fra høstens egen trivselsundersøkelse som viser at det er høy grad av trivsel hos elevene. Til tross for gode tall på trivsel og de fleste indikatorene så viser også undersøkelsen at urovekkende mange elever opplever mobbing. På Ruseløkka varierer dette fra trinn til trinn, men totalt sett er det ca. 14,5% som oppgir at de blir mobbet på 5.-10. trinn og dette tilsvarer ca.55 elever hos oss.

Tallene harmonere dessverre med den opplevelsen vi ansatte har av et elevmiljø som er stadig mer preget av tøff språkbruk og handlinger som er krenkende, og dette har vi jobbet med i undervisningen den siste tiden. Når vi spør elevene så bekrefter de blant annet at det er en røff språkbruk, men at dette er bare på «gøy». Vi oppfordrer dere hjemme å forsterke vårt budskap om at språkbruk som inneholder skjellsord, sjikane og banning gjør miljøet utrygt for alle, også utenfor skolen! Det er rett og slett ugreit!

De to neste ukene er de fleste av elevene med foreldre og/ eller foresatte invitert til utviklingssamtaler og vi oppfordrer til at trivsel og mobbing står på agendaen i disse samtalene. Vi på skolen ønsker både å gjøre tiltak for å forebygge og håndtere mobbing, men også å aktivisere elever som ser mobbing og kan bidra for å øke trivselen. Å ha det trygt og godt for alle på skolen innebærer både rettigheter og plikter! Når utviklingssamtalene er gjennomført inviteres de fleste trinn til foreldremøter der trivselen også står på agendaen.

Mobbing kan være mange ting og det viktigste nå er at vi fanger opp hvilke elever som opplever at de ikke har et godt skolemiljø! Les mer om mobbing på Udir; https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-er-mobbing/ 

Skolen vil nå jobbe videre med å konkretisere tiltak ut fra funn i analysen både i elevrådet, personalet og arbeids- og skolemiljøutvalgene. FAU og driftsstyret vil oppdateres i det videre arbeidet, og få mulighet til å komme med innspill.

Ta kontakt med skolens ledelse dersom du har spørsmål, bekymringer eller innspill til oss.